Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden..

Draagwijdte:

1. De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen.  Door het enkele feit van zijn bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden en ziet hij af van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

2. Ingeval de bestelling mondeling of per email of telefax gebeurt, kan de klant de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden niet betwisten, indien hij van de tekst ervan, ter gelegenheid van documenten van vroegere bestellingen of de uitvoering ervan, kennis heeft kunnen nemen.

3: Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden, Zij laten het overige deel der voorwaarden onverminderd van toepassing zijn.

Prijzen:

1. Alle verkopen worden tegen de op de datum van de aanbiedingen geldende tariefprijzen gedaan. Indien aan de klant kortingen worden toegestaan, gelden die uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze toegestaan worden.  Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, uit hoofde van de klant, een recht op gelijkwaardige kortingen bij latere bestellingen.

2. Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan, zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout uit hoofde van onze vennootschap, onze kosten gestegen zijn ingevolge de verandering in de valutanoteringen, verhoging van de lonen of ingevolge welk danige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij afzien deze stijging aan de koper door te rekenen.

Eigendomsrecht:

1. Het is uitdrukkelijk bepaald dat de geleverde goederen exclusieve en onvervreemdbare eigendom van A-& T bvba blijven tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom en bijhorigheden.

2. De koper verbindt er zich toe de gekochte goederen niet te verkopen, vooraleer deze goederen integraal zijn betaald aan de verkoper.  Indien de verkoopprijs niet is betaald op de vervaldag, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden en behoudt A-& T bvba zich het recht voor de verkochte goederen terug te vorderen op koste van de koper in wiens handen ook ze mogen bevinden, en de koop als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper.

3. In dat geval zal de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de koopsom verschuldigd zijn met een minimum van 250 Euro. A-& T bvba behoudt zich nochtans steeds het recht voor betaling van de goederen te eisen.

Betalingen:

1. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van A-& T bvba, netto contant, zonder kosten voor ons en zonder korting, voor de vervaldag vermeld op de factuur.  Wanneer de datum van de factuur en de datum van levering verschillen, dan wordt deze laatste in acht genomen voor de berekening van de betalingstermijn.  In geval van betaling of storting op de bankrekening van A-& T bvba is de datum van betaling die waarop de rekening van ons gecrediteerd wordt.  Het louter vervallen van de termijn geldt als ingebrekestelling, zonder A-& T bvba aan de schuldenaar één of andere aanmaning zou dienen te sturen.  Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal de koper van rechtswege volgende bedragen verschuldigd zijn:

a Een forfaitaire vergoeding van 15% op de verschuldigde bedragen met een minimum van 50 euro, bestemd om de schade van administratieve aard te dekken voortvloeiend uit de vertraging in betaling.

b Verwijl intresten ten belope van 1% per maand die bovendien van rechtswege zullen lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die van de vervaldag tot en met de maand inbegrepen, in de loop van de welke wordt verricht, teneinde het financičle nadeel te dekken dat voortvloeit uit de vertraging der betaling.

Annulatie:

Telkens een verkoopovereenkomst, ingevolge een fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze wegens gemaakte administratieve kosten en gedorven winst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd het recht van A-& T bvba om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke zou gemaakt hebben om de goederen weer in zijn bezit te stellen en opnieuw in haar oorspronkelijk staat te brengen. 

Garantie en waarborgen:

Wij aanvaarden de garantieplichten van de door ons geleverde goederen zoals deze door de leverancier zijn vastgelegd.  Onze waarborg geldt slechts in zover de koper aantoont dat de gebreken tot uiting zijn gekomen in normale of door onze leverancier voorgeschreven gebruiksomstandigheden.  Zij geldt niet, in het bijzonder, in het geval van slecht onderhoud of van ondeskundige herstelling door een ander dan door A-& T bvba of haar mandataris, noch in geval van wijziging zonder ons schriftelijk akkoord, nog in geval van normale sleet, A-& T bvba verplicht zich tot de goede werking van het systeem volgens de door de fabrikant opgestelde, en door het Bipt geteste specificaties.  A-& T bvba is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de signalen in overdracht met andere systemen, toegeleverd door derden.  Buiten de verplichting omschreven in dit artikel zijn wij niet aansprakelijk.  Wij zullen tot geen enkele schadeloosstelling gehouden zijn ter opzichte van de koper noch ten opzichte van derden, voor schade aan personen, schade aan goederen anders dan het voorwerp van het contract, of voor winstderving.  De koper waarborgt ons tegen elk verhaal van derden.  De koper poet ons, zonder uitstel en schriftelijk, de gebreken meedelen die tot uiting zijn gekomen.  Indien het gebrek gedekt is door bovenvermeld artikel en in zover is uitgemaakt dat het gebrek bestond bij risico overdracht, verbinden wij ons er toe het te verhelpen binnen een redelijke termijn.  Wij kunnen, naar onze keuze en volgend s de aard van het materiaal, hetzij het ons doen terugsturen voor herstelling, of vervanging, hetzij ter plaatse herstellen.  Het terugsturen van het materiaal zal slechts aanvaard worden mits ons voorgaand akkoord en voor zover gebeurd volgens de instructies die wij zullen gegeven hebben.  Eventuele klachten of meldingen van gebreken dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van A-& T bvba of op het adres van haar mandataris.

Betwistingen:

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Terug
Uw IP adres is: 3.236.170.171
Copyright © 2021 telefoonshop.be.